Kontsumobide

Kontsumoko arbitrajea: gatazkak konpontzeko biderik errazena

Kontsumoko arbitrajea da kontsumitzaile eta erabiltzaileen eta enpresa, merkatari edo zerbitzu-emaileen artean sor daitezkeen gatazkak konpontzeko biderik errazena.

Ezaugarriak

Ezaugarri hauek ditu kontsumoko arbitrajeak:

 • Epaiz kanpokoa. Gatazkak konpontzeko beste bide bat da. Arbitraje-erabaki baten bidez ebazten da -laudoa-, eta ez dago epai-bidera jo beharrik.
 • Erraza. Ez da izapide konplexurik egin behar.
 • Azkarra. Arbitraje-hitzarmena egindakoan, laudoa gehienez ere 90 eguneko epean eman behar da.
 • Borondatezkoa. Aldeek (kontsumitzailea eta enpresa) arbitraje-sistemara jo edo ez erabaki dezakete. Arbitrajea bi aldeek hori nahi dutela adierazten dutenean izango da, eta horretarako arbitraje-hitzarmena egin behar dute.
 • Doakoa. Ez kontsumitzaileak ez enpresak, arbitraje-zerbitzuaren truke, ez dute ezer ordaindu behar. Enpresek Kontsumoko Arbitraje Sistemaren kide izateagatik ere ez dute kuotarik ordaindu beharrik. Kontsumitzaileak edo enpresak adituen txosten bat eskatzen duenean soilik ordaindu beharko du eskatutakoak txostenaren kostua, hala egin behar duela iruditzen bazaio arbitraje-elkargoari.
 • Bete beharrekoa eta betearazlea. Arbitraje-hitzarmena egiten bada, aldeek bete egin behar dute laudoa. Arbitraje-erabakiak epai judizial bateko 'gauza epaituak' dituen ondorio berberak ditu.

Kontsumoko arbitraje-motak

Bi arbitraje mota onartzen ditu kontsumoko arbitrajeak:

 • Ekitate-arbitrajea: Kontsumoko arbitraje gehienak ekitatezkoak izan ohi dira. Erabakiak gertaerak aztertu eta arbitraje-organoaren jakinduria eta ulermen leialaren arabera arrazoizkoena den konponbidea emanez hartzen dira ekitate-arbitrajean. Lehendakariak Zuzenbidean lizentziaduna izan behar du.
 • Zuzenbidearen araberako arbitrajea: Bi aldeek eskatu behar dute. Arrazoibide juridiko baten arabera hartu behar ditu erabakiak arbitraje-organoak, hau da, indarrean dauden lege-xedapenak kontuan hartuz, bakarrik. Lehendakariak nahiz beste bi arbitroek Zuzenbidean lizentziadunak izan behar dute.

Euskadiko Kontsumoko Arbitraje Batzordea

Kontsumoko arbitrajea kudeatzeko administrazio-organoak dira kontsumoko arbitraje batzordeak. Zeregin nagusia arbitraje-prozedura zuzentzea da, Kontsumoko Arbitraje Sistemak behar bezala funtziona dezan.

Kontsumoko arbitraje batzordeak honela daude osatuta: lehendakari bat, idazkari bat (kargu horiek dena delako arbitraje batzordea sortu duen administrazioak izendatzen ditu) eta erakunde horretara atxikitako laguntzaileak.

Euskadin kontsumoko bi arbitraje-batzorde daude, bat autonomikoa eta bestea udalerri mailakoa:

Kontsumoko Institutu Nazionalarekin izenpetutako hitzarmenaren bidez sortu zen Euskadiko Kontsumoko Arbitraje Batzordea. Gaur egun, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuari atxikita dago. Kontsumoaren alorreko gatazkei dagokienez, zeregin hauek ditu:

Arbitraje-organoak

Gertatzen den kasu zehatz bakoitzeko arbitraje-organoa izendatzen du arbitraje-batzordeak. Horrek aztertu eta ebatziko du, arbitraje batzordera ekarritako kontsumoko gatazka. Organo horrek independentziaz, alderdikeriarik gabe eta isilpekotasunez jokatzen du.

Aldeen hitzarmena kontuan hartuz, edo, horrelakorik ez badago, erreklamazio-kopurua edo horien konplexutasuna kontuan hartuz, gatazka ebatziko du:

 • Arbitro bakar batek: administrazio publikoak proposatutako arbitroen artetik hautatua.
 • Arbitraje-elkargo batek: hiru kidek osatuko dute elkargoa, eta horietako bakoitza administrazio publikoak, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeek eta enpresa-erakundeek proposatuko dute, hurrenez hurren.

Arbitraje-organoetako idazkari izango da, ahotsarekin baina botorik gabe, dagokion arbitraje-batzordeko idazkaria edo horretarako izendatzen dena.

Kontsumoko Arbitraje Sistemaren funtzionamendua: arbitraje-prozedura

Arbitraje-eskaera

Kontsumitzaileak du, enpresa batekin arazoren bat izan duelako, arbitraje-prozedura abian jartzeko aukera. Horretarako, arbitraje-eskabidearen inprimakia (pdf, 1 MB) bete eta sinatu behar du, eta leku hauetakoren batean aurkeztu:

Eskabidean agertu behar dira:

 • Gatazkan dauden aldeen identifikazio-datuak.
 • Zer gertatu den, modu labur eta argian.
 • Helburua zein den, argi eta garbi: hau da, zer lortu nahi den, eta zer diru-kopuru eskatzen den.
 • Kontsumo-gatazkarekin erlazionatutako dokumentuen fotokopiak, zer gertatu den aztertzen laguntzeko: fakturak, aurrekontuak, kontratuak, argazkiak...
 • Sinadura.

Izapideak egiteko onartzea

Arbitraje-eskaera aurkeztu ondoren, aztertu egingo da legez ezarritako baldintzak betetzen dituen jakiteko, eta erabakiko da tramitera onartu edo ez. Onartzen ez bada, gehinez 21 eguneko epean jakinarazi behar zaio kontsumitzaileari.

Ez onartzea erabaki daiteke:

 • Oinarririk gabeko arbitraje-eskaerak.
 • Kontsumitzailearen eskubideei eta legezko interes ekonomikoei eragiten ez dietela uste direnak.

Ez dira kontsumoko arbitrajearen mende jarriko honako gatazka hauek:

 • Intoxikazio, lesio edo heriotzari buruz jarduten dutenak.
 • Arrazoizko delitu-zantzuak dituztenak, zuzenean delituen ondoriozko kalte eta galerengatiko erantzukizuna barne.
 • Partikularren arteko erreklamazioak.
 • Erreklamazio-egileak enpresaburu edo profesional gisa erosi badu ondasuna edo kontratatu badu zerbitzua.

Arbitraje-hitzarmena

Hitzarmen honen bidez, gatazkan dauden enpresak eta kontsumitzaileak Kontsumoko Arbitraje Sistemaren mende jartzea adosten dute.

Bitartekotza

Eskaera izapidetzea onartzen denean, aldeak bitartekotzari aurka egiten ez badiote, Kontsumoko Arbitraje Batzordea auzitan dauden aldeak akordio batera irits daitezela saiatuko da, arbitraje-organoek esku hartu beharrik izan gabe.

Entzunaldia

Gatazkan dauden aldeen artean izan den bitartekotzak emaitza onik izan ez badu, arbitraje-organoa izendatzen da gatazka ebazteko, eta entzunaldi edo bilera baterako deia egiten da, kontsumitzaileak eta erreklamazioa egin zaion enpresak arbitraje-elkargoari -edo, hala badagokio, arbitroari- beren asmo eta alegazioen berri eman diezaioten. Era berean, arbitraje-organoak gatazkari buruz egin diezaiekeen galderei erantzungo die.

Aldeek entzunaldian zertan agertu ez duten arren, gomendagarria da agertzea, hala, beren interesak defendatzeko aukera dutelako.

Entzunaldia bukatu aurretik, edozein unetan, eskaera eta erantzuna aldatu edo zabaldu dezakete aldeek, eta errekonbentzioa ere plantea daiteke erreklamazioa egin duenaren kontra.

Frogak

Arbitraje-organoak gatazka ebazteko ezinbestekoa dela jotzen duenean frogak aurkezteko eska dezake, baina ez du kosturik izango gatazkan sartuta dauden aldeentzat.

Aldeek ere eska dezakete aditu-frogak nahi dituztela, beren iritziz, kasua argitzeko ezinbestekoak direla uste dutelako. Kasu horretan, frogak aurkezteko gastuak eskatutakoak ordaindu beharko ditu, arbitraje-organoak hala erabakitzen badu.

Arbitraje-laudoa

Entzunaldia egindakoan, arbitraje-organoak bere erabakia -laudoa- emango du, eta horren bidez ebatziko da kontsumitzailearen eta enpresaren artean izandako gorabehera.

Laudoa prozedura hasten denetik gehienez ere 90 eguneko epean eman behar da, behin dokumentazio guztia jasota. Auziaren konplexutasuna kontuan izanda, organoak epea luzatzea erabaki dezake, arrazoituta.

Laudoa nahitaez bete behar dute bi aldeek (epai judizial batek duen balio bera du) eta adierazten duen epean bete behar da. Aldeetako batek, emandako laudoa betetzen ez badu, besteak nahitaez betearazteko eska dezake. Kasu horretan, Kontsumoko Arbitraje Batzordeak beharrezko dokumentazio guztia emango dio, laudoa eman den lekuko lehen auzialdiko epaitegietan laudoa betearaztea eska dezan.

Arbitraje-laudoa deuseztatzeko akzioa laudo hori eman den autonomia erkidegoko Auzitegi Nagusiko Arlo Zibileko eta Zigor-arloko Salan egikari daiteke, jakinarazi denetik bi hilabeteko epean.

Arbitraje-sistemari enpresak atxikitzea

Aurki dezakezu arbitraje-sistemari atxikitzeko informazio orokorra edo bila ditzakezu atxikitako enpresak.

Araudia

Euskadiko araudia

Liburuxkak eta bideoak

 'Kontsumoko arbitrajea' liburuxkaren karatula
Kontsumoko arbitrajea. Kontsumoko gatazkak konpontzeko biderik errazana (2017)

Liburuxka deskargatu (pdf, 693 kB)

Azken aldaketako data: