KontsumoBIDE. Kontsumoko Euskal Institutua

euskadi.eus-en hasierako sarbidea

Bilatu

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Enpresak
 4.  
 5. Kontsumoko araudia

Kontsumoari buruzko araudia eta epaiak

Euskadiko arauak

6/2003 Legea abenduaren 22koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuarena. 9/2007 Legeak aldatuta: 67. artikulua indargabetzen du; 7/2008 Legeak aldatuta: 53.1 eta 62 artikuluak aldatzen ditu; eta 2/2012 Legeak aldatuta: 40.4, 41 eta 42 artikuluak aldatzen ditu eta 2. xedapen gehigarria eransten zaio.

142/2014 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Kontsumoko erreklamazio-orriei eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen kexa, erreklamazio eta salaketei erantzuteko prozedurari buruzkoa.

9/2007 Legea, ekainaren 29koa, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua sortzekoa.

159/2011 Dekretua, uztailaren 12koa, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren egitura eta antolaketari buruzkoa.

123/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzkoa. Uztailaren 20ko 204/2010 Dekretuak aldatu du.

7/1994 Legea, maiatzaren 27koa, merkataritza iharduerari buruzkoa.

224/1983 Dekretua, urriaren 17koa, erakuslehioetango prezioak agerian jartzeari buruzko salbuespenak araupetuz.

Estatuko arauak

1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Kontsumitzaileak eta Erabiltzaileak Defendatzeko Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen Testu Bategina onartzen duena. Besteak beste, martxoaren 27ko 3/2014 Legeak aldatu duena [es].

34/1988 Lege Orokorra, azaroaren 11koa, Publizitateari buruzkoa [es].

3/1991 Legea, urtarrilaren 10ekoa, Lehia Desleialari buruzkoa [es].

29/2009 Legea, abenduaren 30ekoa, lehia desleialaren eta publizitatearen lege-araubidea aldatzen duena kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesa hobetzeko [es].

7/1996 Legea, urtarrilaren 15ekoa, Txikizkako Merkataritza Antolatzekoa [es].

7/1998 Legea, apirilaren 13koa, Kontratazioaren Baldintza Orokorrei buruzkoa [es].

3423/2000 Errege Dekretua, abenduaren 15ekoa, kontsumitzaileei eta erabiltzaileei eskaintzen zaizkien produktuen prezioak nola adierazi behar diren arautzen duena [es].

1801/2003 Errege Dekretua, abenduaren 26koa, Produktuen Segurtasun Orokorrari buruzkoa [es].

Arbitrajea

60/2003 Legea, abenduaren 23koa, Arbitrajeari buruzkoa [es].

11/2011 Legea, maiatzaren 20koa, Arbitrajeari buruzko abenduaren 23ko 60/2003 Legea erreformatu eta Estatuko Administrazio Orokorrean erakunde-arbitrajea arautzekoa.

5/2011 Lege Organikoa, maiatzaren 20koa, maiatzaren 20ko 11/2011 Legearen osagarria, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzekoa (11/2011 LEGEA, maiatzaren 20koa, Arbitrajeari buruzko abenduaren 23ko 60/2003 Legea erreformatu eta Estatuko Administrazio Orokorrean erakunde-arbitrajea arautzekoa).

231/2008 Errege Dekretua, otsailaren 15ekoa, Kontsumoko Arbitraje Sistema arautzekoa (maiatzaren 14ko 863/2009 Errege Dekretuak aldatu zuen).

Bankuak eta inbertsio-produktuak

4/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Balore-merkatuari buruzko testu bategina onartzen duena [es].

22/2007 Legea, uztailaren 11koa, kontsumitzaileentzako finantza-zerbitzuak urrutitik merkaturatzeari buruzkoa [es].

2/2009 Legea, martxoaren 31koa, kontsumitzaileekin hipoteka-maileguak edo -kredituak kontratatzea eta mailegu- edo kreditu-kontratuak egiteko bitartekaritza-zerbitzuak kontratatzea arautzekoa [es].

716/2009 Errege Dekretua, apirilaren 24koa, hipoteka-merkatua eta hipoteka- eta finantza-sistemaren beste arau batzuk arautzeko martxoaren 25eko 2/1981 Legearen zenbait alderdi garatzekoa. [es]

16/2009 Legea, azaroaren 13koa, ordainketa-zerbitzuei buruzkoa [es].

EHA/1718/2010 Agindua, ekainaren 11koa, banku-zerbitzuen eta -produktuen publizitatea arautzeko eta kontrolatzekoa [es].

Espainiako Bankuaren 6/2010 Zirkularra, irailaren 28koa, kreditu-erakundeentzat eta ordainketa-erakundeentzat emana, banku-zerbitzuen eta -produktuen publizitateari buruzkoa [es].

106/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, martxoaren 21eko 2/2009 Legean aurreikusitako enpresen estatu-erregistroa sortu eta arautzen duena (martxoaren 21eko 2/2009 Lege horren bidez, kontsumitzaileekin hipoteka-maileguak edo -kredituak kontratatzea eta mailegu- edo kreditu-kontratuak egiteko bitartekaritza-zerbitzuak kontratatzea arautzen da, eta jarduera horietarako behar den erantzukizun-aseguruaren edo banku-abalaren gutxieneko zenbatekoa finkatzen [es].

EHA/2899/2011 Agindua, urriaren 28koa, Banku-zerbitzuen gardentasunari eta babesari buruzkoa [es]. 

Zoru-klausulak

1/2017 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 20koa, Kontsumitzaileak Zoru Klausuletatik Babesteko Presako Neurriena. Baliozkotzeko erabakia.

536/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 26koa, jarraitzeko, kontrolatzeko eta ebaluatzeko Batzordea sortzen eta arautzen duena.

ARABA/ÁLAVA: Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez. Foru Araua, Dekretua baliozkotzeko dena.

BIZKAIA: 1/2017 Foru Dekretu Arauemailea, martxoaren 7koa, 2013ko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa, aldatzen duena, zoru-klausula deritzenei dagokienez. Bizkaiko Batzar Nagusien erabakia, Foru Dekretu Arauemailea berresten duena. 

GIPUZKOA: 2017ko otsailaren 28ko 1/2017 Foru Dekretu-Araua, zoru klausulen aplikazioagatik ordaindutako kopuruen itzulketak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan izango duen tratamendua ezartzen duena. 

Merkataritza elektronikoa

34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazio-gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa [es]. 

Energia: hornidura

24/2013 Legea, abenduaren 26koa, Sektore Elektrikoari buruzkoa [es]. Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legea  indargabetu du; 6., 7., 21. eta 23. Xedapen Gehigarriak izan ezik [es].

216/2014 Errege Dekretua, martxoaren 28koa, energia elektrikoaren kontsumitzaile txikientzako borondatezko prezioak kalkulatzeko metodologia eta energia elektrikoa kontratatzeko araubide juridikoa ezartzen dituena [es].

968/2014 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, gizarte bonoari dagokionez finantzatuko diren kopuruak banatzeko ehunekoak ezartzeko metodologia garatzen duena [es].

1718/2012 Errege Dekretua, abenduaren 28koa, zeinak prozedura bat zehazten duen 15 kWtik beherako potentzia kontrataturik duten tentsio baxuko energia-horniketak irakurtzeko eta fakturatzeko [es].

6/2009 Errege Lege Dekretua, apirilaren 30ekoa, sektore energetikorako zenbait neurri ezartzekoa eta bono soziala onartzekoa [es]. 

1955/2000 Errege Dekretua, abenduaren 1ekoa, energia elektrikoaren instalazioak baimentzeko prozedurak eta energia elektrikoaren garraio-, banaketa-, merkaturatze- eta horniketa- jarduerak arautzen dituena [es].

104/2010 Errege Dekretua, otsailaren 5ekoa, gas naturalaren sektoreko azken baliabidearen horniketa abiaraztea arautzen duena [es].

135/2008 Dekretua, uztailaren 15ekoa, gasa kanalizazio bidez banatzen duten enpresek erabiltzaileei egiten dizkieten zerbitzuen kostuak arautzen dituena.

1434/2002 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, gas naturalaren instalazioak baimentzeko prozedurak eta gas naturalaren garraio-, banaketa-, merkaturatze- eta horniketa- jarduerak arautzen dituena [es].

Etiketak

1468/1988 Errege Dekretua, abenduaren 2koa, kontsumitzaileei eta erabiltzaileei zuzenean saltzeko industria-produktuen etiketatze, aurkezpen eta publizitateari buruzko erregelamendua onartzekoa [es].

1007/2011 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2011ko irailaren 27koa, ehun-zuntzen izenei eta ehungintzako produktuen etiketatze eta horien zuntz-osaera markatzeari buruzkoa [es].

928/1987 Errege Dekretua, ekainaren 5ekoa, Ehungintzako Produktuen Osaera Etiketatzearen gainekoa [es].

1169/2011 (EE) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2011ko urriaren 25ekoa; erregelamendu hau kontsumitzailearentzako informazioaren gainekoa da, baina, horrez gain, aldatu egiten ditu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1924/2006 (EE) Erregelamendua eta 1925/2006 (EE) Erregelamendua, eta, bestalde, indargabetu egiten ditu Europako Batzordearen 87/250/EEE Zuzentaraua, Kontseiluaren 90/496/EEE Zuzentaraua, Europako Batzordearen 1999/10/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000/13/EE Zuzentaraua, Europako Batzordearen 2002/67/EE eta 2008/5/EE Zuzentarauak eta Europako Batzordearen 608/2004 (EE) Erregelamendua [es].

1334/1999 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, elikadurako produktuen etiketatze, aurkezpen eta publizitateari buruzko arau orokorra onartzen duena [es].

1390/2011 Errege Dekretua, urriaren 14koa, energiarekin zerikusia duten produktuetan energiaren eta beste baliabide batzuen kontsumoa etiketatzearen eta informazio arautuaren bidez nola adierazi arautzen duena [es].

Produktuak

1599/1997 Errege Dekretua, urriaren 17koa, Kosmetika-produktuei buruzkoa [es].

1205/2011 Errege Dekretua, abuztuaren 26koa, Jostailuen Segurtasunari buruzkoa [es].

837/2002 Errege Dekretua, abuztuaren 2koa, Espainiako lurraldean salgai jartzeko edo finantza-errentamenduan eskaintzeko auto pribatu berrien CO2 isurpenen eta erregai-kontsumoaren gaineko informazioa arautzen duena [es].

Konponketa-zerbitzuak (Laguntza Teknikoko Zerbitzuak) eta gremioak

1457/1986 Errege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, automobilak eta haien ekipoak eta osagaiak konpontzeko tailerretako industria-jarduera eta zerbitzuak arautzen dituena [es].

461/2010 (EB) Erregelamendua, Batzordearena, 2010eko maiatzaren 27koa, motordun ibilgailuen sektoreko akordio bertikalen eta praktika hitzartuen kategoria zenbaiti Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 101. artikuluaren 3. paragrafoa aplikatzeari buruzkoa [es].

58/1988 Errege Dekretua, urtarrilaren 29koa, etxeko tresnak konpontzeko zerbitzuan kontsumitzailearen eskubideak babesteari buruzkoa [es].

399/1995 Dekretua, uztailaren 27koa, etxerik etxeko zerbitzuen ematea arautzen duena (Euskadi).

Aseguruak

50/1980 Legea, urriaren 8koa, Aseguru Kontratuari buruzkoa [es].

26/2006 Legea, uztailaren 17koa, aseguru eta berraseguru pribatuetako bitartekaritzari buruzkoa [es].

41/2007 Legea, abenduaren 7koa, 2/1981 Legea aldatzekoa (2/1981 Legea, martxoaren 25ekoa, hipoteka-merkatua arautzen duena eta hipoteka- eta finantza-sistemaren beste arau batzuk ezartzen dituena, alderantzizko hipoteka eta mendekotasun-asegurua arautzen duena eta zenbait tributu-arau ezartzen dituena) [es].

Telekomunikazioak

9/2014 Lege Orokorra, maiatzaren 9koaTelekomunikazioei buruzkoa [es].

Batasuneko komunikazio mugikorretako sare publikoetako roaming-ari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko ekainaren 13ko 531/2012 (EB) Erregelamendua [es].

ITC/1030/2007 Agindua, apirilaren 12koa, komunikazio elektronikoko zerbitzuen operadoreen eta azken erabiltzaileen arteko eztabaidak direla-eta aurkeztutako erreklamazioak ebazteko prozedura eta operadoreen bezeroei erantzuteko zerbitzuak arautzen dituena [es].

899/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, komunikazio elektronikoetako zerbitzuen erabiltzaileen eskubideen karta onartzen duena [es].

Ebazpena, 2009ko uztailaren 8koa, Telekomunikazioetako eta Informazio-Gizarterako Estatu Idazkaritzarena, mezuen bidalketan oinarritutako tarifatze gehigarriko zerbitzuak emateko jokabide-kodea argitaratzekoa. (2010eko uztailaren 2ko Ebazpenak aldatu zuen) [es].

Tindategiak

1453/1987 Errege Dekretua, azaroaren 27koa, zeinaren bidez ehun produktuen, ile-larruen, larruen eta sintetikoen garbiketa, kontserbazio eta tindaketa zerbitzuak arautzeko erregelamendua onartzen baita.

Garraioa

39/2002 Legea, urriaren 28koa, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen interesak babestearen arloko Europako Erkidegoko zenbait zuzentarauren transposizioa egiteari buruzkoa [es].

37/2001 Errege Dekretua, urtarrilaren 19koa, Aire Nabigazioko uztailaren 21eko 48/1960 Legean aurreikusitako kalte-ordainen zenbatekoa eguneratzekoa [es].

1/2011 Legea, martxoaren 4koa, Abiazio Zibilerako Operazio Segurtasunerako Estatuko Programa ezartzen duena eta Aire Segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 21/2003 Legea aldatzen duena [es].

16/1987 Legea, uztailaren 30ekoa, Lehorreko Garraioen Antolamenduari buruzkoa [es].

Metro Bilbaoren kontratazio-baldintza orokorrak Baldintza Orokor hauek Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailburuaren aginduaren bidez onartu dira, 2010eko azaroaren 16an (Euskadi).

2/2000 Legea, ekainaren 29koa, Bidaiariak Herri Barruan eta Herriz Kanpo kotxez garraiatzeko Zerbitzu Publikoa arautzen duena. Legearen erregelamendua urriaren 15eko 243/2002 Dekretuak onartu du, ondoren urtarrilaren 30eko 12/2007 Dekretuak aldatuta (Euskadi).

Turismoa

13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Turismoarena (Euskadi).

317/1996 Dekretua, abenduaren 24koa, turismoaren erabiltzailearen eskubideak eta betebeharrak arautzeko dena (Euskadi).

198/2013 Dekretua, apirilaren 16koa, apartamentu turistikoak arautzen dituena (Euskadi).

Etxebizitza: erostea eta alokatzea

29/1994 Legea, azaroaren 24koaHiri Errentamenduei buruzkoa [es].

8/1999 Legea, apirilaren 6koa, Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 Legearen Erreformari buruzkoa [es].

Bankuak eta inbertsio-produktuak

Egoera zordunen komisioa

Kontsumobidek isunak jarri dizkie finantza erakunde batzuei, egoera zordunen komisioa izenekoari buruzko klausula bat jartzeagatik hipoteka-maileguetan. Horren bidez, erakundeek komisio finkoa kobratzen zuten ordaindu gabe zegoen kuota bakoitzaren erreklamazioa kudeatzeagatik soilik.

 • 573/2016 epaia, abenduaren 28koa. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salaren 1. sekzioa. Errekurtsoa ezestea.
 • 268/2016 epaia, abenduaren 28koa. Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 2 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea.
 • 231/2016 epaia, urriaren 31koa. Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea.
 • 195/2016 epaia, irailaren 1ekoa.  Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea.
 • 179/2016 epaia, irailaren 1ekoa. Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea.
 • 145/2016 epaia, ekainaren 30ekoa. Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea.
 • 92/2016 epaia, maitzaren 2koa. Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 2 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea.

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteek bultzatutako bukarazte-akzioak:

 • 162/2016 epaia, ekainaren 17koa (pdf, 336 kB). Vitoria-Gasteizko Merkataritza-arloko Auzietako 1 zenbakiko Epaitegian. EKA/ACUV elkartea vs Kutxabank.
 • 411/16 epaia, abenduaren 30ekoa (pdf, 347 kB). Arabako Probintzia Auzitegiaren Lehen Sekzioa. EKA/ACUV elkartea vs Kutxabank.

Zoru-klausulak

 • 181/2016 epaia, irailaren 1ekoa. Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea.
 • 167/2016 epaia, uztailaren 12koa. Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea.

Ikuskatze-lanak ez erraztea

 • 8/2017 epaia, urtarrilaren 16koa. Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 1 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea.

Energia: hornidura

Fakturazioa

 • 80/2013 epaia, apirilaren 13koa. Bilboko Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea. Kontsumobidek isun bat jarri zion energia merkaturatzen duen enpresa bati 17 arau-hauste egiteagatik; izan ere, hamazazpi erabiltzaileren fakturazioa berandu aurkeztu zuen.

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteek bultzatutako bukarazte-akzioak:

 • 30/18 epaia, otsailaren 1ekoa (pdf, 376 kB). Arabako Probintzia Auzitegiaren Lehen Sekzioa. UCE-EHKB elkartea vs Iberdrola.

Produktuak

Segurtasuna

 • 146/2016 epaia, apirilaren 7koa. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salaren 3. sekzioa. Errekurtsoa ezestea.

Telekomunikazioak

SMS Premium mezuak

Kontsumobidek isun batzuk jarri dizkie telekomunikazio-enpresa batzuei SMS Premium mezuak fakturatzeagatik.

 • 116/2016 epaia, maitzaren 31koa. Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 1 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea.
 • 130/2015 epaia, ekainaren 11koa. Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea.
 • 41/2014 epaia, martxoaren 17koa. Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian. Errekurtsoa ezestea.
   
Euskadi, auzolana